HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Công nghệ Plasma trong
vật liệu

Công nghệ Plasma trong Nông nghiệp, Thực phẩm

Công nghệ Plasma trong chăm sóc sức khỏe

Công nghệ Plasma trong
xử lý môi trường

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Công nghệ Plasma trong vật liệu

Công nghệ Plasma trong Nông nghiệp, Thực phẩm

Công nghệ Plasma trong chăm sóc sức khỏe

Công nghệ Plasma trong xử lý môi trường